Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Team Ramsø


Klubbens navn og hjemsted:

§ 1 Stk. 1:

Idrætsklubbens navn er Team Ramsø, der er etableret som en afdeling under Viby Idrætsforening (Viby IF) og Gadstrup Idrætsforening (Gadstrup IF). Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.


Afdelingens formål:

§ 2 Stk. 1:

Team Ramsøs formål og vision er at skabe, vedligeholde og videreudvikle håndbolden som en primær breddeidræt i Roskilde Syd og omegn.

Team Ramsø skal være et reelt håndboldtilbud for alle, og gerne få aktiveret flere ikke sportsaktive unge.


Medlemskab af organisationer:

§ 3 Stk. 1:

Team Ramsø er medlem af Håndbold Region Øst (HRØ) og derigennem Dansk Håndbold Forbund (DHF).

 

Stk. 2:

Team Ramsø er repræsenteret i Viby IF hovedbestyrelse jf. Viby IF’s vedtægter samt Gadstrup IF’s hovedbestyrelse jf. Gadstrup IF’s vedtægter.

 

Stk. 3:

Team Ramsø kan være medlem af andre interesseforeninger


Optagelse af medlemmer:

§ 4 Stk. 1:

Som aktivt medlem af Team Ramsø, kan bestyrelsen optage enhver. Indmeldelse foretages elektronisk på hjemmesiden.


Kontingent:

§ 5 Stk. 1:

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen og godkendes af generalforsamlingen. Kontingentet betales pr. 1. maj og er som udgangspunkt helårligt (sæsonen 1. maj til 30. april). 

 

Stk. 2:

Forholdsmæssigt kontingent for nye medlemmer, der starter i løbet af sæsonen, kan af bestyrelsen bestemmes ved simpelt flertal.

 

Stk. 3:

Bestyrelsen bemyndiges til at give medlemmer, der er fyldt 18 år og som er ihændehaver af et gyldigt studiekort en rabat på kontingentet på indtil 20 % af ordinær kontingent.

 

Stk. 4:

Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde give spillere nedsættelse- eller kontingentfrihed, for økonomisk trængte familier. En sådan beslutning skal træffes ved flertalsafgørelse i bestyrelsen og indføres i mødereferat med årsagen til beslutningen.


Udelukkelse og eksklusion:

§ 6 Stk. 1:

Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, hvis vedkommende handler til skade for foreningerne, ikke overholder Viby IF’s etiske retningslinjer eller vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 

Stk. 2:

Hvis et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned fra sidste rettidige indbetalingsdato, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med 14. dages varsel.

 

Stk. 3:

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Team Ramsø, før pågældende har betalt sin gæld til Team Ramsø samt eventuelle omkostninger forbundet med kontingentinddrivelsen. Spillercertifikat kan ikke udleveres ved kontingentrestance.

 

Stk. 4:

Manglende betaling af kontingent udelukker desuden for medlemskab i de øvrige afdelinger i Viby IF. Kassereren sørger for indberetning til Viby IF til videre foranstaltning.

 

Stk. 5:

Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen. Eksklusionen kan ankes ved førstkommende generalforsamling.


Ordinær generalforsamling:

§ 7 Stk. 1:

Stemmeret har alle aktive medlemmer

 

Stk. 2:

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og der kan kun afgives én stemme pr. fremmødte. Det gælder alle medlemmer på mindst 15 år. Forældre eller anden myndighedshaver til medlemmer under 15 år afgive én stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 3:

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle anliggender under Viby IF og Gadstrup IF.

 

 

Stk. 4:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Der indkaldes ved offentliggørelse ved opslag i Viby Sj. Idrætscenter og Ramsøhallen med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 5:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilgå formanden skriftligt senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.


Dagsorden:

§ 8 Stk. 1:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Kassererens fremlæggelse af regnskab, budget og forslag til medlemskontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Formand (Lige år)
  • Bestyrelsesmedlem (Lige år)
  • Kasserer (Ulige år)
  • Bestyrelsesmedlem (Lige år)
  • Bestyrelsesmedlem (Ulige år)
  • Bestyrelsesmedlem (Lige år)
  • Bestyrelsesmedlem (Ulige år)
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg til Gadstrup IF og Viby IF repræsentantskab I Viby IF er det; 1 for afdelingen plus 1 pr. påbegyndt 100 aktive medlemmer efter de første 100.
 • Eventuelt


Generalforsamlingens ledelse:

§ 9 Stk. 1:

Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 2

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, dog jf. §§ 6, 16 og 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra mindst 1 medlem skal valg dog foregå skriftligt.

 

Stk. 3

Generalforsamlingens beslutning indføres i referat, der opbevares hos formanden.

 

Generalforsamlingens referat skal underskrives af dirigenten senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet kan rekvireres hos formanden og skal udleveres senest 14 dage fra anmodningen.


Ekstraordinær generalforsamling:

§ 10 Stk. 1:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

 

 

Stk. 2:

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 personer af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat med oplysning om emnet, der ønskes behandlet. Ved indkaldelse og fremlæggelse af dagsorden, gælder samme regel som ved ordinær generalforsamling.


Bestyrelsens valg:

§ 11 Stk. 1:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger klubben i henhold til gældende love.

 

Stk. 2:

Bestyrelsen består af en formand, kasserer og op til 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for en

periode af 2 år samt 2 suppleanter, der vælges for en periode af 1 år. I lige år vælges formand og i ulige år vælges kasserer.

 

Stk. 3:

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, frivillighedskoordinator og sekretær.

 

Stk. 4:

Hvis der sker afgang fra bestyrelsen i en valgperiode og suppleant indtræder, kan bestyrelsen omkonstituere sig.


Bestyrelsen:

§ 12 Stk. 1:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 2:

Bestyrelsen kan nedsætte relevante udvalg efter behov. Retningslinjer herfor vedtages ved nedsættelsen.

 

Stk. 3:

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede, der iblandt formanden eller kassereren.

 

Stk. 4:

Bestyrelsen skal føre protokol over alle sine møder.


Regnskab:

§ 13 Stk. 1:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Stk. 2:

Regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Regnskab indgår i Viby IF’s årsberetning.

 

Stk. 3:

Regnskab skal på anmodning fra et medlem udleveres i kopi ved henvendelse til formanden eller kasserer senest 1 uge før generalforsamlingen.


Revision:

§ 14 Stk. 1:

Revision foretages af de af Viby IF´s repræsentantskabs valgte revisorer.


Tegningsregler & forpligtelser:

§ 15 Stk. 1:

Team Ramsø tegnes ud ad til ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller anlægsaktiver, samt optagelse af lån skal godkendes af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2:

Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren til at disponere over foreningens bankkonti.

 

Stk. 3:

Team Ramsøs medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af afdelingen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

 

Stk. 4:

Team Ramsø hæfter alene for egne økonomiske dispositioner samt forpligter sig til beslutninger truffet af Viby IF’s og Gadstrup IF’s repræsentantskab og/eller hovedbestyrelser. I tilfælde af modstridende beslutninger er Viby IF’s gældende.

 

Stk. 5:

Team Ramsø håndterer løbende en række forskellige personoplysninger om frivillige og medlemmer og er dataansvarlig for disse oplysninger. Team Ramsø sikre at persondata behandles i henhold til lovgivningen, gennem den til enhver tid gældende Privatlivspolitik offentiliggjort på Team Ramsø’s hjemmeside.


Vedtægtsændringer:

§ 16 Stk. 1:

Ændringer af Team Ramsø´s vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et simpelt flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage og med 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


Opløsning:

§ 17 Stk. 1:

Bestemmelser om Team Ramsø´s opløsning er underlagt bestyrelsen. Eventuelle økonomiske midler fra opløsning tilfalder efter medlemsfordelingsnøgle Viby IF og Gadstrup IF til brug for det fremtidige ungdomsarbejde i Roskilde Syd.